Τα οφέλη της ασφάλισης σε άτομα και οργανισμούς

Η ασφάλιση είναι στην πραγματικότητα μια συμφωνία την οποία μια εταιρεία ή ένα κράτος αναλαμβάνει να παράσχει την εγγύηση ενός συγκεκριμένου ποσού αποζημίωσης στο πρόσωπο ή την οντότητα για μια συγκεκριμένη απώλεια, ζημιά, ασθένεια ή θάνατο σε αντάλλαγμα για ένα συγκεκριμένο ποσό ασφαλίστρου που καταβάλλεται από το άτομο μηνιαία.

Υπάρχουν κυρίως τέσσερις τύποι ασφαλιστηρίων συμβολαίων:

• Ασφάλιση Ζωής: είναι ένα είδος ασφάλισης που γίνεται για την παροχή οικονομικής ασφάλειας για όλη την οικογένεια σε περίπτωση θανάτου του αντισυμβαλλομένου.

• Ασφάλιση Υγείας: είναι βασικά ένα είδος ασφάλισης όπου παρέχεται χρηματική υποστήριξη για τυχόν σοβαρά θέματα υγείας στον αντισυμβαλλόμενο ή την οικογένειά του.

• Ασφάλιση περιουσίας: αυτό το είδος ασφάλισης καλύπτει τον αντισυμβαλλόμενο σε περίπτωση ζημιάς στην περιουσία του από πυρκαγιά ή οποιοδήποτε άλλο μέσο.

• Ασφάλιση αυτοκινήτου: το αυτοκίνητό σας είναι πολύ πολύτιμο για εσάς, επομένως εάν κλαπεί ή καταστραφεί θα χρειαστείτε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Αυτή η ασφάλεια αυτοκινήτου θα πληρώσει τα έξοδα επισκευής του κατόχου της ασφάλισης.

Αλλά πριν αγοράσετε οποιαδήποτε ασφάλεια, πρέπει να γνωρίζετε όλα τα οφέλη αυτής της ασφάλισης. Η ασφάλιση ωφελεί το άτομο ή οποιονδήποτε οργανισμό με πολλούς τρόπους.

Μερικά από αυτά έχουν συζητηθεί παρακάτω.

• Το σημαντικότερο όφελος της ασφάλειας είναι η πληρωμή των ζημιών που αντιμετωπίζει κανείς. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ένα συμβόλαιο που χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση των ζημιών που αντιμετωπίζει το άτομο.

• Διαχειρίζεται την αβεβαιότητα των ταμειακών ροών. Η ασφάλιση παρέχει την πληρωμή για τις καλυπτόμενες ζημίες. Επομένως το πρόβλημα για την πληρωμή από την τσέπη έχει λυθεί.

• Η ασφάλιση συμμορφώνεται με τις νομικές εκτιμήσεις. Η ασφάλιση πληροί τις συμβατικές απαιτήσεις και παρέχει επίσης τα νομικά αποδεικτικά στοιχεία για τον οργανισμό ή το άτομο να διεκδικήσει την επιστροφή χρημάτων ή τις απώλειες.

• Ένα πολύ σημαντικό όφελος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι τα μέτρα προώθησης της δραστηριότητας ελέγχου κινδύνων. Η ασφάλιση παρέχει κάθε είδους κίνητρα για την εφαρμογή ενός προγράμματος ελέγχου ζημιών.

• Ένα ασυνήθιστο όφελος της ασφάλειας είναι η υποστήριξη που παρέχει για τις πιστώσεις του αντισυμβαλλομένου. Η Ασφάλιση χορηγεί δάνεια σε άτομα και οργανισμούς, με την εγγύηση ότι ο δανειστής θα λάβει ολόκληρη την αποζημίωση εάν το ποσό του δανείου ή η περιουσία καταστραφεί.

• Η ασφάλιση παρέχει κάθε είδους πηγή στα επενδυτικά ταμεία. Όλες οι Ασφάλειες εισπράττουν ένα συγκεκριμένο ασφάλιστρο από τον λήπτη της ασφάλισης και το επενδύουν σε διάφορα σχήματα και πληρώνουν τις αποζημιώσεις εάν προκύψουν.

• Η ασφάλιση βοηθά επίσης στη μείωση της κοινωνικής επιβάρυνσης των θυμάτων, παρέχοντάς τους αποζημίωση.

Σχολιάστε