Τι είναι η Ασφάλιση;

Όπως γνωρίζουμε ένας τρόπος πρόληψης κινδύνου είναι η ασφάλιση κινδύνου για την ασφαλιστική εταιρεία. Αυτή η μέθοδος θεωρείται η πιο σημαντική μέθοδος για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Επομένως, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η διαχείριση κινδύνου είναι ίδια με την ασφάλιση. Αν και οι πραγματικές συνθήκες δεν είναι έτσι.

Ασφάλιση σημαίνει την ασφαλιστική συναλλαγή, στην οποία συμμετέχουν δύο μέρη, ο ασφαλισμένος και ο ασφαλιστής. Όταν ο ασφαλιστής εγγυάται στον ασφαλισμένο, ότι θα αποζημιωθεί για ζημία που μπορεί να υποστεί, ως αποτέλεσμα γεγονότος που δεν θα συνέβαινε κατ’ ανάγκη ή που δεν μπορούσε να προσδιοριστεί πότε ή πότε συνέβη. Όπως ο ασφαλισμένος στην υποχρέωση να πληρώσει κάποια χρήματα στον ασφαλιστή, το ποσό της αναλογίας του ασφαλιστικού ποσού, που συνήθως ονομάζεται “ασφάλιστρο”.

Από πολλές οπτικές γωνίες, η ασφάλιση έχει διάφορους στόχους και τεχνικές διαχωρισμού, μεταξύ άλλων:

Α. Από οικονομική άποψη, λοιπόν:

Ο στόχος:

Μείωση της αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων των εργασιών που αναλαμβάνει ένα άτομο ή μια εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών ή την επίτευξη στόχων.

Τεχνική:

Μεταφέροντας τον κίνδυνο στο άλλο μέρος και το άλλο μέρος συνδυάζοντας ένα σημαντικό ποσό κινδύνου, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος της πιθανότητας απώλειας.

Β. Ως προς το Νόμο, λοιπόν:

Ο στόχος:

Μεταφορά των κινδύνων που αντιμετωπίζει ένα αντικείμενο ή μια επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλο μέρος.

Τεχνική:

Μέσω πληρωμών ασφαλίστρων από τον ασφαλισμένο προς τον ασφαλιστή στο συμβόλαιο αποζημίωσης (ασφαλιστήριο συμβόλαιο), στη συνέχεια ο κίνδυνος μεταβίβασης στον ασφαλιστή.

Γ. Από πλευράς Εμπορίου, λοιπόν:

Ο στόχος:

Μοιραστείτε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν σε όλους τους συμμετέχοντες στο ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Τεχνική:

Μεταφερόμενος κίνδυνος από ιδιώτες/εταιρίες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνου (ασφαλιστικές εταιρείες), τα οποία θα μοιραστούν τον κίνδυνο σε όλους τους συμμετέχοντες στην ασφάλιση που διαχειρίζεται.

Δ. Από κοινωνική σκοπιά, λοιπόν:

Ο στόχος:

Υποφέρουν από κοινού ζημίες μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στο ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Τεχνική:

Όλα τα μέλη της ομάδας (μέλη της ομάδας) του ασφαλιστικού προγράμματος συνεισφέρουν (με τη μορφή ασφαλίστρων) στη συμπαράσταση των ζημιών που υπέστη ένα / ορισμένα από τα μέλη του.

Ε. Ως προς τα Μαθηματικά, λοιπόν:

Ο στόχος:

Η πρόβλεψη του μεγέθους της πιθανότητας κινδύνου και το αποτέλεσμα της πρόβλεψης χρησιμοποιείται για τον επιμερισμό του κινδύνου σε όλους τους συμμετέχοντες (ομάδα συμμετεχόντων) ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Τεχνική:

Υπολογίζει την πιθανότητα με βάση τη θεωρία πιθανοτήτων (“Θεωρία πιθανοτήτων”), που εκτελείται από τον αναλογιστή καθώς και από τον ανάδοχο.

Σχολιάστε